Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Coalitiepartijen verstevigen onderlinge band

Vrijdag 23 november kwamen de fracties (raads- en commissieleden), wethouders en de besturen van de Wassenaarse coalitiepartijen VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66 en fractie Mulder bij elkaar in het Deijlerhuis. Ruim 30 mensen van verschillende partijen die allemaal op hun manier actief zijn in Wassenaar verdiepten zo hun relaties en bespraken actualiteiten. Dat Wassenaar weer een Kroonbenoemde burgemeester krijgt en de Wassenaarse zelfstandigheid is geborgd waren natuurlijk veel besproken onderwerpen.

Rust in bestuur is belangrijk
Wethouders en raadsleden zien elkaar natuurlijk geregeld bij vergaderingen en bijeenkomsten. De bestuursleden van de politieke partijen zien elkaar echter zelden. Lokaal Wassenaar! nam het initiatief om alle wethouders, fractieleden én bestuursleden van de coalitiepartijen bij elkaar te halen. Voor degelijk bestuur zonder gedoe is onderling respect en begrip heel belangrijk. Deze middag hadden de politici volop ruimte om elkaars ideeën, standpunten en argumenten aan te horen, zonder gelijk in debat te komen.

Belangrijke dossiers op tafel
Met 16 van de 21 raadszetels heeft de coalitie een stevig mandaat van de kiezers gekregen. Dat is nodig, want Wassenaar staat voor een aantal serieuze uitdagingen. De groene bufferzone van Valkenburg, aanpak van de verkeersproblemen, investeringen in de “Winkelhaak”, de nieuwe sporthal en de broodnodige bezuinigingen zijn slechts enkele in het oog springende dossiers waarover de coalitiepartners consensus moeten bereiken. Betrokken partijen realiseren zich dat ze gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om Wassenaar nog mooier te maken. Deze bijeenkomst heeft zeker bijgedragen aan de goede onderlinge verstandhouding.

Fred Weyn wordt fractievoorzitter

Persbericht Lokaal Wassenaar! d.d. 28 november 2018

Dinsdagavond is dhr. Fred Weyn RA geïnstalleerd als raadslid van de gemeenteraad van Wassenaar. Hij volgt daarmee fractievoorzitter dr. Bert Ooms op die om gezondheidsredenen zijn zetel ter beschikking heeft gesteld. Dhr. Weyn is door de fractie benoemd tot fractievoorzitter.

Dhr. Weyn is geen onbekende in de Wassenaarse gemeenteraad. Reeds eerder was hij raadslid en commissielid. Tevens heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van het coalitieakkoord dat aan de basis ligt van de vorming van het college van B&W waar ook Lokaal Wassenaar! deel van uit maakt.

De fractie van Lokaal Wassenaar! wordt nu gevormd door : dhr. Fred Weyn RA, mr. Maria Bellekom-Vogels en Ir. Bart Boon.

Website bijgewerkt op 13 december 2019

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

13-12-2018

Algemene Leden Vergadering

Op 7 maart 2019 zal in de Warenar een ALV worden gehouden. Nadere details en informatie volgen.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.