Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Het eerlijke verhaal

Zelfstandigheid is voor veel Wassenaarders het belangrijkste verkiezingsonderwerp. Wassenaar heeft veel te bieden maar volgens de laatste bestuurskrachtmeting is het bestuur voor verbetering vatbaar.
Houdbare gemeentefinanciën horen hierbij. Het wordt steeds moeilijker om uitgaven door inkomsten te dekken, zeker als we incidentele mee- en tegenvallers vergeten. Voorheen speelden zaken als achterstallig onderhoud en investeringen in infrastructuur een rol maar er is ook een structureel probleem, mede urgent door het wegvallen van nog eens €1.8 miljoen aan inkomsten.
Lokaal Wassenaar! wil een evenwichtige begroting; een voorwaarde om zelfstandig te blijven. De afgelopen jaren is de focus geweest op het sluitend krijgen van de begrotingen. Het structureel aanpakken van de problematiek om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen vereist echter meer en betekent het nemen van moeilijke besluiten. Lokaal Wassenaar! wil deze uitdaging aangaan. We moeten kritisch kijken naar bestuur en ambtenarenorganisatie en de uitgaven hiervoor. Een kleine organisatie is geen doel op zich. Het gaat om kwaliteit van de organisatie, adequaat uitgerust voor haar taken. Verder moeten we kritisch blijven kijken naar onze voorzieningen en dienstverlening; wat is de gemeente verplicht te doen, waar is er keuzevrijheid en waar en hoe kan het efficiënter en zuiniger? Dit kan ingrijpende consequenties hebben. Misschien is het beter om te stoppen met sommige diensten, kunnen anderen dit beter of moeten sommige belastingen wat naar boven als we het huidige niveau willen vasthouden. Hoeveel hebben we over voor ons groen en waarin willen we investeren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de discussie rond de Warenar. Lokaal Wassenaar! vindt niet dat je geld maar op de bank moet laten staan. Het is prima te investeren in zaken die Wassenaar duurzaam ten goede komen en waar draagvlak voor is, mits je de jaarlijks uitgaven hiervan ook kunt betalen.
Goed besturen betekent ook moeilijke besluiten nemen. Dat is niet altijd leuk maar het is de realiteit. Lokaal Wassenaar! zal in overleg met de bevolking waar nodig deze besluiten nemen. Stem dus op Lokaal Wassenaar! We praten u niet naar de mond, maar pakken problemen aan, voor onze toekomst en de zelfstandigheid van ons dorp.

Parkeerterrein Museum Voorlinden

Museum Voorlinden is een aanwinst voor Wassenaar.
Het museum levert een belangrijke bijdrage aan het culturele klimaat in ons dorp. Vlak voor de opening heeft het museum zonder de benodigde vergunning een extra parkeerterrein aangelegd langs de Buurtweg. Al snel bleek dat dit parkeerterrein voorziet in een behoefte. Extra parkeercapaciteit voorkomt dat de buurt onnodige parkeerdruk ondervindt van de museumbezoekers. De huidige lokatie is echter zeer ongewenst. De buurtbewoners ondervinden te veel overlast en hun woongenot staat onder druk.

Lokaal Wassenaar! is van mening dat er gezocht moet worden naar een parkeerlokatie elders op het museumterrein. Een plek die niet zichtbaar is vanaf de Buurtweg en die geen overlast veroorzaakt voor de buurtbewoners.
Met alle belanghebbenden moet gezocht worden naar een oplossing die de parkeerdruk opvangt en tevens recht doet aan de landschappelijke waarden van dit gebied.

Lokaal Wassenaar! vraagt het college om een goede afstemming met de buurt, het museum en andere belanghebbenden.

Raad van State geeft Lokaal Wassenaar! op alle punten gelijk

Lokaal Wassenaar! mag haar naam gewoon blijven gebruiken van de Raad van State. 
Dhr. Paulides had namens DLW bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de inschrijving van Lokaal Wassenaar! in het kiesregister. Onder andere zou de naam Lokaal Wassenaar! verwarrend zijn voor de kiezer omdat er geen onderscheid zou zijn met andere lokale partijen door het gebruik van het woord Lokaal. Ook zou het uitroepteken niet zijn toegestaan. De Raad van State deed binnen 10 minuten al uitspraak en verklaarde het beroep van DLW op alle aangevoerde punten ongegrond. 

Lokaal Wassenaar! had deze uitspraak op basis van eerdere uitspraken van de Raad van State verwacht en betreurt het dat er door dhr. Paulides zoveel nodeloze tijd (en geld) van gemeenteambtenaren, Kiesraad en Raad van State is verbruikt voor een zaak die bij voorbaat kansloos was.

Lokaal Wassenaar! gaat met nog meer vertrouwen de komende verkiezingen tegemoet.

Oog voor Wassenaar en haar sporters!

Op maandag 1 januari was een ruime delegatie van Lokaal Wassenaar! aanwezig bij de Wassenaarse Nieuwjaarsduik aan een zonnige maar koude en winderige Wassenaarseslag. Ruim 150 deelnemers doken het ijskoude zeewater in waaronder Fred Weijn van Lokaal Wassenaar!

De Wassenaarse heren hardloopclub “De Duintrappers” organiseerde voor de 19e keer deze nieuwjaarsduik. Na afloop zorgden de heren voor warme chocolademelk en Berenburg om de deelnemers weer een beetje op temperatuur te laten komen. Hulde daarvoor!

De hardloopclub “Duintrappers“ bestaat al 40 jaar en is slechts één voorbeeld van de vele bloeiende Wassenaarse sportverenigingen. Zo gaf WZK OMNI Vereniging Wassenaar tijdens de nieuwjaarsduik het startsein voor het jaar waarin zij haar 90 jarig jubileum viert.

Wassenaar is een gemeente met een bloeiend sportverenigingsleven. Van golf tot voetbal, van zwemmen tot hardlopen en niet te vergeten alle sportactiviteiten, die worden georganiseerd voor de 65 plussers. Het aantal actieve sporters ligt in Wassenaar hoog.

Lokaal Wassenaar! vindt het belangrijk, dat er ook op politiek vlak oog is voor de belangen van sporters en sporten. Daarom zal Lokaal Wassenaar! zich inzetten voor een effectief sportbeleid. 

Een zelfstandig Wassenaar heeft veel te bieden aan de regio

Wij zijn voor een zelfstandig Wassenaar. Geen fusie of herindeling, dat is niet nodig, daar zijn we helder in. Het verbaast ons wel dat er steeds maar wordt gevraagd waarom Wassenaar zelfstandig moet blijven, terwijl zij die vóór fusie met een andere gemeente zijn nauwelijks steekhoudende argumenten geven.

Er zijn veel goede argumenten waarom Wassenaar zelfstandig moet blijven. Daar hebben wij in november al over geschreven. Maar de Wassenaarders beslissen uiteindelijk over hun bestuurlijke toekomst, niet de provincie of de minister. Dat is de lijn die met de provincie is afgesproken. Wassenaar heeft een krachtige bevolking die goed kan aangeven wat ze wel en niet wil. 

Wassenaar staat niet alleen in de regio. Haar verantwoordelijkheid stopt niet bij de gemeentegrenzen. Die verantwoordelijkheid kan Wassenaar het beste waarmaken als wij zelfstandig en krachtig  blijven met een belangrijke functie in de regio als groen uitloopgebied waar men kan recreëren, wandelen, fietsen, sporten, enz. Dat kunnen wij bieden aan de regio Katwijk, Den Haag en Leiden. Ook met Voorschoten zien wij als zelfstandige gemeente voldoende mogelijkheden tot samenwerking. In stedelijke omgevingen zijn groene uitloopgebieden en samenwerking zeer belangrijk en dit kan Wassenaar bieden.

Hiermee versterkt Wassenaar inhoudelijk haar bijdrage aan de regio. Het behoud van de ruimte, het groen en goede samenwerkingsverbanden heeft bij Lokaal Wassenaar! hoge prioriteit. Daarin moeten we blijvend investeren. Wassenaar is en blijft het Landgoed aan Zee, zelfstandig maar met oog voor de regio. 

Gezonde financiën zijn essentieel voor het behoud van onze kernwaarden en onze zelfstandige positie in de regio. De financiën zijn een middel om onze doelstellingen te bereiken, geen doel op zich. Daarom moeten wij er spaarzaam mee omgaan en de Wassenaarders niet onnodig zwaar belasten. Hoge lasten zijn onwenselijk voor onze lokale economie, Wassenaarders en ondernemers.

Klimaatneutraal

Dit najaar verscheen de brochure: “Dorpsprofiel Wassenaar”. De gemeente Wassenaar heeft het initiatief genomen voor deze publicatie. Dit gebiedsprofiel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de lokale overheid en maatschappelijke partijen. Klimaatneutraliteit, circulaire economie en vergroening krijgen hierin ruime aandacht. Dit zijn onderwerpen die Lokaal Wassenaar! nauw aan het hart liggen.

Hoewel ons dorp slechts een beperkte rol kan spelen in dit mondiale vraagstuk, is het de taak van de Wassenaarse politiek om te kijken hoe wij, als Wassenaarders, met elkaar hieraan een verantwoorde bijdrage kunnen leveren. Lokaal Wassenaar! roept alle Wassenaarders dan ook op om mee te denken hoe wij dit met elkaar kunnen gaan waarmaken. De vraag is niet of wij hiervoor een inspanning gaan leveren, maar hoe wij deze klus met elkaar gaan klaren.

In de Wassenaarse Structuurvisie hebben wij met elkaar vastgesteld dat Wassenaar de groenste gemeente van Nederland kan worden. Dit schept verplichtingen. Niet alleen voor de politiek, maar voor alle Wassenaarders. Niet alleen voor de inwoners van nu, maar vooral voor de Wassenaarders van morgen. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom gaat Lokaal Wassenaar! zich inzetten voor klimaatneutraliteit, een circulaire economie en vergroening. Dit kunnen wij als politieke partij niet alleen.

Lokaal Wassenaar! doet daarom een beroep op alle Wassenaarders hieraan enthousiast mee te doen. Voor een betere toekomst voor Wassenaar.

Voor een zelfstandig en krachtig Wassenaar

Lokaal Wassenaar! is de nieuwe lokale politieke partij van Wassenaar. Wat Wassenaar Wil en Passie voor Wassenaar hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als Lokaal Wassenaar! Het is een partij voor alle Wassenaarders. Lokaal Wassenaar! zal zich inzetten voor een zelfstandig en krachtig Wassenaar.

In maart 2018 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. De nieuwe gemeenteraad krijgt direct een belangrijk punt op de politieke agenda: de bestuurlijke toekomst van Wassenaar. De vraag is of Wassenaar kan voortbestaan als zelfstandige gemeente of dat wij moeten fuseren met een andere gemeente.

De nieuwe gemeenteraad is uitgenodigd hierover advies uit te brengen aan de Commissaris van de Koning. Voor de nieuwe leden van de Raad is dat een grote verantwoordelijkheid. Het is hierbij van belang dat de nieuwe gemeenteraadsleden de belangen van alle Wassenaarders op een gedegen, verantwoorde en transparante wijze kunnen en gaan behartigen.

De Commissaris van de Koning heeft samen met de waarnemend burgemeester de spelregels vastgesteld hoe wij met elkaar tot een goed onderbouwd advies kunnen komen. Belangrijk hierbij is dat alle mogelijke opties worden uitgewerkt. Alleen dan kunnen de Wassenaarders met elkaar tot een goed en verantwoord advies komen.

Lokaal Wassenaar! vindt het belangrijk dat alle Wassenaarders meedoen in dit proces. Wij doen daarom een dringend beroep aan alle Wassenaarders om actief mee te doen met de formulering van het advies. Alle Wassenaarders: jong en oud, uit Wassenaar Noord en Zuid. Juist voor onze jonge inwoners is deze discussie van belang. Lokaal Wassenaar! roept dan ook alle Wassenaarders op mee te doen.

Lokaal Wassenaar! gaat er vanuit dat wij met elkaar gaan knokken voor een zelfstandig Wassenaar. Nu zien wij geen enkele reden voor een fusie. Ons is niet duidelijk welk probleem er opgelost gaat worden met een fusie!
Lokaal Wassenaar! wil samen met de Wassenaarse samenleving in alle openheid de bestuurlijke toekomst van ons geliefde dorp bespreken. Als het aan ons ligt zal het advies aan de Commissaris van de Koning gebaseerd zijn op een inhoudelijke discussie met de Wassenaarse samenleving. Dat is de enige manier om respect af te dwingen bij de provincie en het ministerie. Alleen dan zal er naar ons worden geluisterd.

Iedereen, iedere partij die iets anders beweert leidt ons dorp naar een gedwongen fusie. Dat willen wij als Wassenaarders toch niet? Lokaal Wassenaar! zal dat nooit laten gebeuren.

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

13-02-2018

Dinsdag 20 februari ondernemersavond

Om 19.00 uur is de ondernemersavond in Voorschoten waar oud-ondernemer Henk Groenendijk namens Lokaal Wassenaar! aanwezig zal zijn

13-02-2018

Woensdag 7 maart ondernemersdebat

Maria Vogels zal als kandidaat voor Lokaal Wassenaar! om 20.00 in de Warenar in debat gaan met vertegenwoordigers van andere partijen over belangrijke onderwerpen als de economische vitaliteit van ons dorp

13-02-2018

vrijdag 9 maart Radiodebat Midvliet

Vrijdag 9 maart zal lijsttrekker Bert Ooms deelnemen aan een debat op Midvliet radio. Nadere informatie volgt.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 31 ten name van Lokaal Wassenaar, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.