Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Een compilatie van onze gepubliceerde stukjes.

Voor Wassenaar!

Ondernemers positief over Lokaal Wassenaar!

Ondernemend Wassenaar is positief over het door Lokaal Wassenaar! genomen initiatief om twee lokale partijen samen te voegen. Dat blijkt ook uit het verslag van de door Ondernemerd Wassenaar georganiseerde debatavond :

........Bij zoveel overeenstemming was het geen wonder dat één van de lokale partijen (Lokaal Wassenaar!) een beroep op de andere deed om meer samen te werken en wellicht in navolging van wat Passie voor Wassenaar en Wat Wassenaar Wil voor deze verkiezingen deden, te fuseren. Minder partijen, die nagenoeg hetzelfde willen, zou wellicht de effectiviteit van het plaatselijke bestuur ten goede komen. Want uit de bestuurskrachtmeting eind 2016 bleek een heel ander beeld.......

NL Doet : Aan de slag bij scouting Wassenaer van Obdam

Voetballend ten onder...

Op 7 maart werd de nieuwe voetbalkooi aan de Burmanlaan officieel in gebruik genomen. Lokaal Wassenaar! zorgde voor "hangplekken" voor de jeugd, door een tweetal banken mee te nemen.
Tevens werd er door het sportieve team van Lokaal Wassenaar! kandidaten en bestuurders deelgenomen aan het openingstoernooi.
Ondanks de tomeloze sportieve inzet van ons team wist de aanvaller van het jeugdteam onze doelman met een mooie schijnbeweging te passeren. De jeugd speelde prima en won terecht met 1-0 van Lokaal Wassenaar!. 
We wensen de jeugd nog veel plezier toe met deze mooie voetbalkooi. 

Je bent jong en je woont in Wassenaar…..

Deze week staat de Wassenaarse jeugd in het middelpunt van de belangstelling. Tijdens het politieke jeugddebat op 6 maart konden de jongeren in discussie gaan met de lokale politiek. Je bent jong en je woont in Wassenaar. Dan heb je best wel wat wensen. Lokaal Wassenaar! is er voor allemaal, dus ook voor onze jeugd. In de nieuwe gemeenteraad staan wij klaar om naar jullie te luisteren. En op 7 maart is de opening van de voetbalkooi. Als wethouder van Sport heb ik mij hard gemaakt voor deze voetbalkooi. Het ging niet vanzelf. Maar het is gelukt. De kooi staat er en er kan gevoetbald worden.
Ooit was ik ook jong. En ook ik woonde in Wassenaar. Wij hadden dezelfde wensen als de jongeren van nu. En ook wij waren niet altijd tevreden: Er is zo weinig te doen. Er zijn genoeg plekken om buiten te spelen. Aan sportverenigingen is er geen gebrek. Maar je wil ook wel eens gewoon lekker rond hangen of met elkaar iets drinken. Maar dat is nu juist zo lastig in Wassenaar. Na al die jaren is er nog steeds niet veel veranderd.
De jeugd is onze toekomst. Maar onze jeugd woont nu in ons dorp. Daarom willen zij nu iets te doen hebben in Wassenaar . Je mag onder de 18 nergens naar binnen in Wassenaar. Leiden en Den Haag zijn best ver. En hoe kom je laat in de avond terug naar Wassenaar? En als je ergens op straat lekker rondhangt met je vrienden wordt je al gauw weggestuurd als “hangjongere”. Lokaal Wassenaar! vindt dat jullie best recht hebben op hangplekken. Wij zien hangjongeren niet als probleem en willen kijken of het leuker kan.
De jongere in Wassenaar wordt helaas te vaak als overlast gezien. Onzin, onze jongeren zijn gewoon inwoners van ons mooie dorp. Alleen wat jonger dan de gemiddelde Wassenaarder. Wij zijn er trots op dat onze jongeren heel actief zijn bij verenigingen. Als sporter, als musicus, binnen de scouting en gelukkig ook heel vaak elders als vrijwilliger.
En als je het als jongere het minder goed hebt getroffen dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat onze jeugdhulp goed op orde is. Maar hiernaast zijn wij ook voor een “positief” jeugdbeleid.
Je bent jong en je woont in Wassenaar………..Ja, dan wil je ook leuk en gezellig kunnen leven, sporten en uitgaan. Daar horen voorzieningen bij in Wassenaar. Wij als Lokaal Wassenaar! begrijpen dat.
Wij gaan ervoor zorgen dat alle Wassenaarders zich kunnen vermaken in ons dorp.
Lokaal Wassenaar! is er voor alle Wassenaarders. Ook voor onze jeugd!
Inge Zweerts de Jong

Lokale politiek: Het blijft mensenwerk

Verleden week ging de Kieswijzer van start. Een mooi journalistiek initiatief. Als lijsttrekker van Lokaal Wassenaar! had ik zelf al eerder de verkiezingsprogramma’s van de Wassenaarse partijen naast elkaar gelegd. Het is bemoedigend om te constateren dat er veel overeenkomsten zijn. Dat belooft veel goeds voor de coalitiebesprekingen na de verkiezingen 21 maart. Het ziet er naar uit dat een volgende coalitie invulling kan geven aan dat wat de Wassenaarders belangrijk vinden voor ons dorp. Over onze zelfstandigheid zijn alle partijen het met elkaar eens. Gelukkig hoeven wij het daarover in de campagne dus niet meer te hebben. Nu ook onze burgemeester heeft aangegeven dat Wassenaar zelfstandig kan blijven wordt de vraag interessant wat voor gemeente Wassenaar wil zijn. Nu en in de toekomst. Daar gaat het dus om bij deze verkiezingen.
Waar gaat Lokaal Wassenaar zich sterk voor maken? Wat zijn onze kernpunten? Wij zijn voor een zelfstandige en krachtige gemeente. Dat kan alleen met een goed bestuur en een degelijk financieel beleid. Een dorp waar iedereen meedoet. Lokaal Wassenaar! is sociaal en toegankelijk, een partij voor alle Wassenaarders. Wij maken ons sterk voor een groene gemeente die klimaatneutraal is. Een goed economisch beleid is een voorwaarde voor het welzijn van alle Wassenaarders. Onnodige regelgeving mag hierbij niet in de weg staan. De dienstverlening voor ondernemers kan beter. Daar moet verandering in komen. De gemeente mag geen hinderpaal zijn voor gezonde economische ontwikkelingen. Verkeersproblemen moeten voortvarend worden aangepakt. Met elkaar zijn wij het eens over de ondertunneling van de A44. Maar dat is niet genoeg en duurt lang. Een betere aansluiting op het openbaar vervoer is nu noodzakelijk. Daarnaast moeten innovatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld de aanleg van een Lightrail op de kaart worden gezet.
Bij lokale verkiezingen gaat het niet alleen om verkiezingsprogramma’s. Lokale politiek is praktische politiek. Het gaat om mensenwerk. Daarom gaan wij 21 maart niet alleen stemmen op programma’s. Wij gaan stemmen op mensen. In het stemhokje brengen wij onze stem uit op een vrouw of man die wij vertrouwen, waar wij respect voor hebben. Lokaal Wassenaar! begrijpt dat goed. Onze kandidaten zijn verankerd in de Wassenaarse samenleving. Zij zijn actief betrokken bij ons verenigingsleven en maatschappelijke instellingen. Wassenaar heeft als zelfstandige gemeente een krachtig, deskundig en integer bestuur nodig. De kandidaten van Lokaal Wassenaar! staan klaar om hieraan een forse bijdrage te leveren.

100 jaar vrouwenkiesrecht: Gebruik je stem!

Met het oog op Internationale Vrouwendag 8 maart en 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2018 laten wij, als vrouwen die actief zijn in de Wassenaarse politiek, ons graag zien. Wij hebben ons kandidaat gesteld voor Lokaal Wassenaar! Wij doen hierbij een oproep aan alle vrouwen in Wassenaar om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.
In Wassenaar zijn 6 van de 21 raadsleden vrouw. Van de 4 wethouders is er slechts één een vrouw.
Dit is iets beter dan het landelijk gemiddelde. Maar het blijft minder dan de helft. Dit moet beter. En gelukkig kan dat ook. Vrouwen moeten even veel politieke invloed hebben als mannen. Vrouwen moeten hun stem laten horen als het gaat om duurzame afvalverwerking, goed onderwijs, een solide financieel beleid, verkeer, zorg en nog veel meer. Het is een zaak van zelfstandigheid en gelijkwaardigheid. Ook in Wassenaar! Wij zijn er daarom trots op dat wij de kans krijgen om als vrouw te worden gekozen.
Lokaal Wassenaar! nodigt de vrouwelijke kandidaten van alle partijen en andere geinteresseerde dames uit om een convenant te ondertekenen. Met elkaar gaan wij ons inzetten om meer vrouwen te betrekken bij de lokale politiek. Op deze manier hopen wij meer vrouwen te krijgen in de Wassenaarse gemeenteraad. De ondertekening vindt plaats op 10 maart om 17 uur op het pleintje voor Broeders. Stem op Lokaal Wassenaar! Lokaal is er voor allemaal. Stem op een lokale vrouw!

Het eerlijke verhaal

Zelfstandigheid is voor veel Wassenaarders het belangrijkste verkiezingsonderwerp. Wassenaar heeft veel te bieden maar volgens de laatste bestuurskrachtmeting is het bestuur voor verbetering vatbaar.
Houdbare gemeentefinanciën horen hierbij. Het wordt steeds moeilijker om uitgaven door inkomsten te dekken, zeker als we incidentele mee- en tegenvallers vergeten. Voorheen speelden zaken als achterstallig onderhoud en investeringen in infrastructuur een rol maar er is ook een structureel probleem, mede urgent door het wegvallen van nog eens €1.8 miljoen aan inkomsten.
Lokaal Wassenaar! wil een evenwichtige begroting; een voorwaarde om zelfstandig te blijven. De afgelopen jaren is de focus geweest op het sluitend krijgen van de begrotingen. Het structureel aanpakken van de problematiek om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen vereist echter meer en betekent het nemen van moeilijke besluiten. Lokaal Wassenaar! wil deze uitdaging aangaan. We moeten kritisch kijken naar bestuur en ambtenarenorganisatie en de uitgaven hiervoor. Een kleine organisatie is geen doel op zich. Het gaat om kwaliteit van de organisatie, adequaat uitgerust voor haar taken. Verder moeten we kritisch blijven kijken naar onze voorzieningen en dienstverlening; wat is de gemeente verplicht te doen, waar is er keuzevrijheid en waar en hoe kan het efficiënter en zuiniger? Dit kan ingrijpende consequenties hebben. Misschien is het beter om te stoppen met sommige diensten, kunnen anderen dit beter of moeten sommige belastingen wat naar boven als we het huidige niveau willen vasthouden. Hoeveel hebben we over voor ons groen en waarin willen we investeren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de discussie rond de Warenar. Lokaal Wassenaar! vindt niet dat je geld maar op de bank moet laten staan. Het is prima te investeren in zaken die Wassenaar duurzaam ten goede komen en waar draagvlak voor is, mits je de jaarlijks uitgaven hiervan ook kunt betalen.
Goed besturen betekent ook moeilijke besluiten nemen. Dat is niet altijd leuk maar het is de realiteit. Lokaal Wassenaar! zal in overleg met de bevolking waar nodig deze besluiten nemen. Stem dus op Lokaal Wassenaar! We praten u niet naar de mond, maar pakken problemen aan, voor onze toekomst en de zelfstandigheid van ons dorp.

Parkeerterrein Museum Voorlinden

Museum Voorlinden is een aanwinst voor Wassenaar.
Het museum levert een belangrijke bijdrage aan het culturele klimaat in ons dorp. Vlak voor de opening heeft het museum zonder de benodigde vergunning een extra parkeerterrein aangelegd langs de Buurtweg. Al snel bleek dat dit parkeerterrein voorziet in een behoefte. Extra parkeercapaciteit voorkomt dat de buurt onnodige parkeerdruk ondervindt van de museumbezoekers. De huidige lokatie is echter zeer ongewenst. De buurtbewoners ondervinden te veel overlast en hun woongenot staat onder druk.

Lokaal Wassenaar! is van mening dat er gezocht moet worden naar een parkeerlokatie elders op het museumterrein. Een plek die niet zichtbaar is vanaf de Buurtweg en die geen overlast veroorzaakt voor de buurtbewoners.
Met alle belanghebbenden moet gezocht worden naar een oplossing die de parkeerdruk opvangt en tevens recht doet aan de landschappelijke waarden van dit gebied.

Lokaal Wassenaar! vraagt het college om een goede afstemming met de buurt, het museum en andere belanghebbenden.

Raad van State geeft Lokaal Wassenaar! op alle punten gelijk

Lokaal Wassenaar! mag haar naam gewoon blijven gebruiken van de Raad van State. 
Dhr. Paulides had namens DLW bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de inschrijving van Lokaal Wassenaar! in het kiesregister. Onder andere zou de naam Lokaal Wassenaar! verwarrend zijn voor de kiezer omdat er geen onderscheid zou zijn met andere lokale partijen door het gebruik van het woord Lokaal. Ook zou het uitroepteken niet zijn toegestaan. De Raad van State deed binnen 10 minuten al uitspraak en verklaarde het beroep van DLW op alle aangevoerde punten ongegrond. 

Lokaal Wassenaar! had deze uitspraak op basis van eerdere uitspraken van de Raad van State verwacht en betreurt het dat er door dhr. Paulides zoveel nodeloze tijd (en geld) van gemeenteambtenaren, Kiesraad en Raad van State is verbruikt voor een zaak die bij voorbaat kansloos was.

Lokaal Wassenaar! gaat met nog meer vertrouwen de komende verkiezingen tegemoet.

Oog voor Wassenaar en haar sporters!

Op maandag 1 januari was een ruime delegatie van Lokaal Wassenaar! aanwezig bij de Wassenaarse Nieuwjaarsduik aan een zonnige maar koude en winderige Wassenaarseslag. Ruim 150 deelnemers doken het ijskoude zeewater in waaronder Fred Weijn van Lokaal Wassenaar!

De Wassenaarse heren hardloopclub “De Duintrappers” organiseerde voor de 19e keer deze nieuwjaarsduik. Na afloop zorgden de heren voor warme chocolademelk en Berenburg om de deelnemers weer een beetje op temperatuur te laten komen. Hulde daarvoor!

De hardloopclub “Duintrappers“ bestaat al 40 jaar en is slechts één voorbeeld van de vele bloeiende Wassenaarse sportverenigingen. Zo gaf WZK OMNI Vereniging Wassenaar tijdens de nieuwjaarsduik het startsein voor het jaar waarin zij haar 90 jarig jubileum viert.

Wassenaar is een gemeente met een bloeiend sportverenigingsleven. Van golf tot voetbal, van zwemmen tot hardlopen en niet te vergeten alle sportactiviteiten, die worden georganiseerd voor de 65 plussers. Het aantal actieve sporters ligt in Wassenaar hoog.

Lokaal Wassenaar! vindt het belangrijk, dat er ook op politiek vlak oog is voor de belangen van sporters en sporten. Daarom zal Lokaal Wassenaar! zich inzetten voor een effectief sportbeleid. 

Een zelfstandig Wassenaar heeft veel te bieden aan de regio

Wij zijn voor een zelfstandig Wassenaar. Geen fusie of herindeling, dat is niet nodig, daar zijn we helder in. Het verbaast ons wel dat er steeds maar wordt gevraagd waarom Wassenaar zelfstandig moet blijven, terwijl zij die vóór fusie met een andere gemeente zijn nauwelijks steekhoudende argumenten geven.

Er zijn veel goede argumenten waarom Wassenaar zelfstandig moet blijven. Daar hebben wij in november al over geschreven. Maar de Wassenaarders beslissen uiteindelijk over hun bestuurlijke toekomst, niet de provincie of de minister. Dat is de lijn die met de provincie is afgesproken. Wassenaar heeft een krachtige bevolking die goed kan aangeven wat ze wel en niet wil. 

Wassenaar staat niet alleen in de regio. Haar verantwoordelijkheid stopt niet bij de gemeentegrenzen. Die verantwoordelijkheid kan Wassenaar het beste waarmaken als wij zelfstandig en krachtig  blijven met een belangrijke functie in de regio als groen uitloopgebied waar men kan recreëren, wandelen, fietsen, sporten, enz. Dat kunnen wij bieden aan de regio Katwijk, Den Haag en Leiden. Ook met Voorschoten zien wij als zelfstandige gemeente voldoende mogelijkheden tot samenwerking. In stedelijke omgevingen zijn groene uitloopgebieden en samenwerking zeer belangrijk en dit kan Wassenaar bieden.

Hiermee versterkt Wassenaar inhoudelijk haar bijdrage aan de regio. Het behoud van de ruimte, het groen en goede samenwerkingsverbanden heeft bij Lokaal Wassenaar! hoge prioriteit. Daarin moeten we blijvend investeren. Wassenaar is en blijft het Landgoed aan Zee, zelfstandig maar met oog voor de regio. 

Gezonde financiën zijn essentieel voor het behoud van onze kernwaarden en onze zelfstandige positie in de regio. De financiën zijn een middel om onze doelstellingen te bereiken, geen doel op zich. Daarom moeten wij er spaarzaam mee omgaan en de Wassenaarders niet onnodig zwaar belasten. Hoge lasten zijn onwenselijk voor onze lokale economie, Wassenaarders en ondernemers.

Klimaatneutraal

Dit najaar verscheen de brochure: “Dorpsprofiel Wassenaar”. De gemeente Wassenaar heeft het initiatief genomen voor deze publicatie. Dit gebiedsprofiel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de lokale overheid en maatschappelijke partijen. Klimaatneutraliteit, circulaire economie en vergroening krijgen hierin ruime aandacht. Dit zijn onderwerpen die Lokaal Wassenaar! nauw aan het hart liggen.

Hoewel ons dorp slechts een beperkte rol kan spelen in dit mondiale vraagstuk, is het de taak van de Wassenaarse politiek om te kijken hoe wij, als Wassenaarders, met elkaar hieraan een verantwoorde bijdrage kunnen leveren. Lokaal Wassenaar! roept alle Wassenaarders dan ook op om mee te denken hoe wij dit met elkaar kunnen gaan waarmaken. De vraag is niet of wij hiervoor een inspanning gaan leveren, maar hoe wij deze klus met elkaar gaan klaren.

In de Wassenaarse Structuurvisie hebben wij met elkaar vastgesteld dat Wassenaar de groenste gemeente van Nederland kan worden. Dit schept verplichtingen. Niet alleen voor de politiek, maar voor alle Wassenaarders. Niet alleen voor de inwoners van nu, maar vooral voor de Wassenaarders van morgen. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom gaat Lokaal Wassenaar! zich inzetten voor klimaatneutraliteit, een circulaire economie en vergroening. Dit kunnen wij als politieke partij niet alleen.

Lokaal Wassenaar! doet daarom een beroep op alle Wassenaarders hieraan enthousiast mee te doen. Voor een betere toekomst voor Wassenaar.

Voor een zelfstandig en krachtig Wassenaar

Lokaal Wassenaar! is de nieuwe lokale politieke partij van Wassenaar. Wat Wassenaar Wil en Passie voor Wassenaar hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als Lokaal Wassenaar! Het is een partij voor alle Wassenaarders. Lokaal Wassenaar! zal zich inzetten voor een zelfstandig en krachtig Wassenaar.

In maart 2018 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. De nieuwe gemeenteraad krijgt direct een belangrijk punt op de politieke agenda: de bestuurlijke toekomst van Wassenaar. De vraag is of Wassenaar kan voortbestaan als zelfstandige gemeente of dat wij moeten fuseren met een andere gemeente.

De nieuwe gemeenteraad is uitgenodigd hierover advies uit te brengen aan de Commissaris van de Koning. Voor de nieuwe leden van de Raad is dat een grote verantwoordelijkheid. Het is hierbij van belang dat de nieuwe gemeenteraadsleden de belangen van alle Wassenaarders op een gedegen, verantwoorde en transparante wijze kunnen en gaan behartigen.

De Commissaris van de Koning heeft samen met de waarnemend burgemeester de spelregels vastgesteld hoe wij met elkaar tot een goed onderbouwd advies kunnen komen. Belangrijk hierbij is dat alle mogelijke opties worden uitgewerkt. Alleen dan kunnen de Wassenaarders met elkaar tot een goed en verantwoord advies komen.

Lokaal Wassenaar! vindt het belangrijk dat alle Wassenaarders meedoen in dit proces. Wij doen daarom een dringend beroep aan alle Wassenaarders om actief mee te doen met de formulering van het advies. Alle Wassenaarders: jong en oud, uit Wassenaar Noord en Zuid. Juist voor onze jonge inwoners is deze discussie van belang. Lokaal Wassenaar! roept dan ook alle Wassenaarders op mee te doen.

Lokaal Wassenaar! gaat er vanuit dat wij met elkaar gaan knokken voor een zelfstandig Wassenaar. Nu zien wij geen enkele reden voor een fusie. Ons is niet duidelijk welk probleem er opgelost gaat worden met een fusie!
Lokaal Wassenaar! wil samen met de Wassenaarse samenleving in alle openheid de bestuurlijke toekomst van ons geliefde dorp bespreken. Als het aan ons ligt zal het advies aan de Commissaris van de Koning gebaseerd zijn op een inhoudelijke discussie met de Wassenaarse samenleving. Dat is de enige manier om respect af te dwingen bij de provincie en het ministerie. Alleen dan zal er naar ons worden geluisterd.

Iedereen, iedere partij die iets anders beweert leidt ons dorp naar een gedwongen fusie. Dat willen wij als Wassenaarders toch niet? Lokaal Wassenaar! zal dat nooit laten gebeuren.

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

16-03-2018

Markt

Dinsdag 20 maart zijn we met onze kraam aanwezig op de markt.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.